Strona polityki prywatności

Home/Opcjonalne/Strona polityki prywatności

I.- Administrator danych osobowych dotyczących UŻYTKOWNIKÓW.

Nazwa: Abora Energy, S.L. (zwana dalej spółką).

Adres korespondencyjny: Calle C Pol. Industrial Malpica. Parcela 102-B Nave. 50016 Zaragoza

Nr tel.: +34 876 24 70 96

E-mail: info@abora-solar.com

Inspektor ochrony danych osobowych

Spółka Abora Energy, S.L. stawia sobie za cel ochronę informacji w Internecie na takim samym poziomie jak w innych mediach.

Polityka prywatności spółki Abora Energy, S.L. jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych: Hiszpańska ustawa organiczna 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (dalej jako ustawa LOPD), hiszpański dekret królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia (dalej jako RLOPD) zatwierdzający przepisy wykonawcze do ustawy organicznej 15/1999 oraz hiszpańska ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa zinformatyzowanego i handlu elektronicznym (LSSI-CE).

Ponadto niniejsza Polityka jest dostosowana do wymogów Rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie dnia 25 maja 2018 r. w celu ujednolicenia i unowocześnienia europejskich przepisów o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich, umożliwiając obywatelom lepszą kontrolę nad dotyczącymi ich danymi osobowymi, a firmom korzystanie z możliwości wspólnego rynku cyfrowego.

II.- Cele i podstawa prawna przetwarzania danych.

Zgodnie z przepisami LOPD, spółka Abora Energy, S.L. informuje, że dane osobowe podane przez wypełnienie odpowiednich formularzy zawartych w witrynie, a także dane, do których spółka Abora Energy, S.L. ma dostęp w wyniku przeglądania witryny zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, zostaną włączone do dokumentacji tejże spółki, w następujących celach, w zależności od grupy, do której należy użytkownik lub żądania rejestracji przez użytkownika:

Abora Energy S.L: Celem przetwarzania danych jest skontaktowanie się z użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na jego prośbę o kontakt. Ponadto, zaznaczając pole przewidziane do tego celu w formularzu użytkownik zezwala na przetwarzanie dotyczących go danych w celu przesyłania do niego przez spółkę Abora Energy, S.L. informacji, o które się zwrócił.

III. Okres przechowywania danych osobowych.

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo osoba, której dane dotyczą, nie zażąda ich usunięcia.

Jeśli użytkownik wypełnia formularz internetowy, ma obowiązek podania prawdziwych, dokładnych, kompletnych i aktualnych danych, a także, przyjmuje do wiadomości, że musi podać obowiązkowe dane (*) oraz konsekwencje niezastosowania się do powyższego. Użytkownik zostanie również poproszony o wyrażenie zgody na określone przetwarzanie dotyczących go danych, które należy zaznaczyć wstawiając znak„☑”(w przeciwnym razie nie będziemy mogli ich wykorzystać w określonym celu) i zostanie poinformowany, że przesyłając swoje dane, akceptuje niniejszą politykę prywatności spółki Abora Energy, S.L.

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa zinformatyzowanego i handlu elektronicznym (LSSI-CE), spółka nie będzie wysyłać wiadomości promocyjnych pocztą elektroniczną do użytkowników, którzy sprzeciwili się ich otrzymywaniu.

Spółka Abora Energy, S.L. informuje, że wdrożyła niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz uniknięcia ich zmiany, utraty, nieuprawnionego przetwarzania i/lub dostępu do nich, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są one narażone, zarówno w wyniku działania człowieka, jak i otoczenia fizycznego lub naturalnego. Wszystkie powyższe zasady są zgodnie z postanowieniami art. 9 LOPD i paragrafu VIII dekretu królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza przepisy dotyczące wdrożenia ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (RLOPD).

IV.- Przekazywanie danych.

Dane są przekazywane za pośrednictwem adresu info@abora-solar.com spółki Abora Energy, S.L. w celach handlowych i na zasadach przewidzianych ustawą LOPD.

V.- Korzystanie z praw

Osoby fizyczne, które przekazały dotyczące ich dane osobowe, mogą skontaktować się ze spółką Abora Energy, S.L., jako administratorem danych, w celu skorzystania z przysługującego im praw do bezpłatnego zażądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, spółka czy Abora Energy S.L. przetwarza dane osobowe jej dotyczące.

Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych, a także do zażądania sprostowania niepoprawnych danych lub, w stosownych przypadkach, do zażądania ich usunięcia, między innymi w sytuacji, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zebrane.

Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu egzekwowania lub obrony ich roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych. Spółka Abora Energy S.L. zaprzestanie przetwarzania danych z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub w celu egzekwowania lub obrony ewentualnych roszczeń.

Biorąc pod uwagę poufny charakter danych, użytkownik nie może korzystać ze swoich praw telefonicznie, ponieważ uniemożliwia to potwierdzenie tożsamości osoby, której dotyczą zebrane dane.

Osoby, których dotyczą dane mogą skorzystać ze swoich praw zwracając się do spółki Abora Energy, S.L. przesyłając pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Alejandro del Amo, C/Buenos Aires 117 Pol Centrovía. La Muela. Saragossa, lub pocztą elektroniczną: info@abora-solar.com załączając kserokopię dowodu osobistego lub innego odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

VI.- Korzystanie z plików cookie

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu plików cookie w witrynie Abora Energy, S.L., należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

VII- Osoby niepełnoletnie

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich. Jednakże spółka Abora Energy, S.L. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania powyższego. W przypadku korzystania z witryny przez osoby niepełnoletnie każdorazowo wymagana jest uprzednia wyraźna pisemna zgoda ich rodziców lub opiekunów. Zalecamy, aby rodzice i/lub opiekunowie odgrywali aktywną rolę w nadzorowaniu działań osób niepełnoletnich w Internecie.

VIII.- Zmiany polityki prywatności

Spółka Abora Energy, S.L. zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej Polityki prywatności, zgodnie z własnym uznaniem lub zmianami legislacyjnymi lub orzecznictwem Hiszpańskiego Inspektoratu Ochrony Danych, w szczególności należy mieć na uwadze to, że w maju 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, co prawdopodobnie będzie wiązało się ze zmianami niniejszej Polityk. O wszelkich zmianach Polityce prywatności będziemy informować za pośrednictwem innych mediów, na przykład poprzez zamieszczenie powiadomienia na naszej stronie głównej.

IX- Wątpliwości lub zapytania dotyczące Polityki prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail: info@abora-solar.com.

Saragossa 2018